Objednávky adresujte:

Ing.Ondrej Holdy, tel: 0949 754 270

Cenník je platný od 01.05.2022

NÁZOV TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA CENA ZA ČASOVÉ ZOBRAZENIE
LEADER BOARD
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
LEADER BOARD
 • rozmery 728x90 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

30 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

 
VERTICAL RECTANGE
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
VERTICAL RECTANGE
 • rozmery 240x400 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

20 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

 
WIDE SKYSCRAPER
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
WIDE SKYSCRAPER
 • rozmery 160x600 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

30 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

 
MEDIUM RECTANGLE
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
MEDIUM RECTANGLE
 • rozmery 300x200 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

30 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

 
FULL BANNER
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
FULL BANNER
 • rozmery 468x60 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

30 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

 
SQUARE BUTTON
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
SQUARE BUTTON
 • rozmery 125x125 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

10 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

 

Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH.

Textová reklama

Ide o platený textový odkaz. V textovej reklamnej kampani môžete prezentovať novinky, tipy, rady a informácie o produktoch a vašich službách. Umiestnenie - na titulke, alebo v samostatných rubrikách v pravom stĺpci. Obsahom môže byť malý obrázok a text. Po odkliknutí bude návštevník automaticky presmerovaný na vašu web stránku, alebo pokiaľ nemáte web stránku, bude presmerovaný na stránku s podrobnými informáciami o inzerentovi. Rozsah: podľa potreby, max. však 4 riadky textu. Cena za zverejnenie = 5 € s DPH (predplatených je 1 000 klikov).

Technické podmienky

V cene reklamnej kampane nie je zahrnutá výroba bannerov. Každý záujemca o reklamnú kampaň si dodá vlastný reklamný materiál buď v animačnom prevední FLASH, alebo GIF. Prevedenie FLASH musí v tele banneru obsahovať premennú na sledovanie počtu odklikov. Táto podmienka sa nevzťahuje na animované bannery typu GIF a textovú reklamu. Ak nedisponujete takýmto reklamným materiálom, môžete si ich výrobu objednať u prevádzkovateľa tohto portálu, firmy holdysoftware.

Všeobecné obchodné podmienky

pre reklamu kampaň na portáli www.andulka.sk pre poskytovanie reklamných služieb

1. Predmet úpravy

1.1. Všeobecné obchodné podmienky pre reklamu (ďalej len obchodné podmienky) upravujú vzťahy medzi Ing.Ondrej Holdy holdysoftware (ďalej len Poskytovateľ) a Objednávateľom reklamnej kampane, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie na portáli www.andulka.sk.

1.2. Obchodné podmienky sú všeobecné a platia pre každú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie inzercie (ďalej len Objednávateľ) v zmysle bodu 1.1.

1.3. Úpravu vzťahov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom odlišne od obchodných podmienok môže upraviť Zmluva o inzercii.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Inzercia sa prijíma na základe písomnej objednávky (e-mail).

2.2. Objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

2.2.1. u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno a sídlo Objednávateľa, prípadne aj adresu na zaslanie faktúr, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, meno zodpovednej kontaktnej osoby, telefónne a faxové číslo, pečiatku, podpis oprávnenej osoby a špecifikáciu objednávanej služby.

2.2.1.1. Špecifikácia objednávanej služby:
názov a termín kampane, objem reklamy, agentúrna provízia (týka sa len mediálnych agentúr), cena, formát reklamy a požadovaný termín spustenia kampane.

2.2.1.2. Kreatíva a ostatné podklady:
- kreatíva v správnom formáte – súbor(y) vo formáte .GIF, .JPG alebo .SWF (Flash), prípadne v iných formátoch podľa dohody s Poskytovateľom
- reklamný formát v správnom rozmere a veľkosti – podľa parametrov uvedených v cenníku)
- cieľová adresa – adresa kliknutia na banner v tvare http://www.adresavasejwebstranky.sk/. V kreatíve (Flash) ju treba nastaviť ako premennú "clickthru").

2.2.2. U súkromnej osoby: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu.

2.3. Pokiaľ objednávka neobsahuje niektorú z náležitostí uvedených v bode 2.2, Poskytovateľ vyzve Objednávateľa na doplnenie objednávky. V prípade, že tak Objednávateľ bezodkladne neurobí, Poskytovateľ nie je povinný takto objednanú inzerciu uverejniť.

2.4. Objednávka musí byť dodaná Poskytovateľovi najneskôr 10 pracovných dni pred plánovaným uverejnením reklamnej kampane.

2.4.1. Akékoľvek zmeny v objednávke je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným uverejnením reklamy. Poskytovateľ môže zmeny odmietnuť, následkom čoho môže Objednávateľ od zmluvného vzťahu odstúpiť.

2.4.2. V prípade, ak má Objednávateľ inzertný priestor rezervovaný, je povinný do dátumu určeného Poskytovateľom, zaslať objednávku či rezerváciu zrušiť. V prípade, že tak neurobí, môže Poskytovateľ poskytnúť tento inzertný priestor inému Objednávateľovi.

2.5. Ako doklad o prijatí objednávky Poskytovateľom vystaví a odovzdá, alebo doručí zálohovú faktúru.

2.6. Potvrdením písomnej objednávky Objednávateľa Poskytovateľom je uzatvorený zmluvný vzťah. Objednávateľ týmto akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky, technické parametre a cenník stanovený Poskytovateľom.

2.7. Potvrdené objednávky špeciálnych formátov inzercie sa stávajú pre Poskytovateľa záväznými v okamihu dodania vzorových podkladov a ich schválením Poskytovateľom.

2.8. Poskytovateľ poskytne zľavu do výšky 25 % z ceny inzercie mediálnym agentúram (Objednávateľ). Agentúra predkladá objednávku svojím menom a zodpovedá za včasné dodanie hotových podkladov, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie. Agentúra je povinná predložiť Poskytovateľovi výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (ak nejde o právnickú osobu), ktorý jednoznačne preukazuje predmet jej podnikateľskej činnosti, na základe ktorého obe strany podpíšu Zmluvu o inzercii. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku agentúry, ak vzniknú pochybnosti o jej sprostredkovateľskej činnosti.

2.9. Ku každej reklamnej kampani je k dispozícii podrobná štatistika, ktorá je zadarmo prístupná Objednávateľovi. Užívateľské meno a prístupové heslo si Objednávateľ môže vyžiadať od Poskytovateľa po spustení kampane. Štatistika obsahuje podrobné údaje o kampani (počet kliknutí na banner). Pre účely reklamácie sú záväzné hodnoty uvedené v reklamnom systéme Poskytovateľa.

3. Inzertné podklady

3.1. Za včasné a bezchybné dodanie inzertných podkladov Poskytovateľovi je zodpovedný Objednávateľ.

3.2. Objednávateľ tiež zodpovedá za obsah a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh na reklamu. Poskytovateľ nie je povinný skúmať, či tým nie sú porušené práva tretích osôb. V prípade uplatnenia nárokov tretej strany v súvislosti s uverejnením preukázateľne nepravdivého či právne neprípustného inzerátu je Objednávateľ povinný prevziať všetky záväzky z takýchto oprávnených nárokov vyplývajúcich a zároveň je povinný nahradiť Poskytovateľovi škody, ktoré mu vzniknú uvedeným konaním Objednávateľa.

3.3. Podklady na výrobu inzercie sa Objednávateľovi vracajú len na písomné vyžiadanie v rámci objednávky.

4. Podmienky uverejnenia reklamy

4.1. Parametre inzercie Objednávateľa musia zodpovedať Pravidlám pre internetovú reklamu Asociácie internetových médií (AIM). Objednávateľ takisto musí pri príprave kreatívy inzercie zohľadniť aj Odporúčania pre kreatívne stvárnenie reklamných formátov. Ak Objednávateľ objedná inzerát v rozmeroch, ktoré nezodpovedajú štandardným rozmerom inzercie titulu alebo rozmer neuvedie, bude inzerát v rámci technických možností prispôsobený najbližšiemu možnému rozmeru, a tak aj potvrdený a vykalkulovaný.

4.2. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo gramaticky upraviť text inzerátu podľa platných pravidiel slovenského pravopisu.

 

 

5. Právo odmietnuť reklamnú kampaň

5.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie reklamnej kampane z dôvodu nevhodného obsahu, pôvodu alebo formy, a pokiaľ je v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami so zákonmi alebo ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, etickými normami, dobrými mravmi a zvyklosťami, čo by mohlo poškodiť dobré meno Poskytovateľ alebo ním vydávané tituly, alebo jeho záujmy. Poskytovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi, avšak nie je povinný odmietnutie zdôvodňovať.

5.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku inzercie od Objednávateľa, ktorý má neuhradené záväzky voči Poskytovateľovi, prípadne pozastaviť plnenie až do zaplatenia dlžnej sumy. Toto opatrenie môže Poskytovateľ uplatniť i v priebehu dlhodobej reklamnej kampane, keď Objednávateľ priebežne neplní svoje záväzky.

6. Neplnenie záväzkov

6.1. Pre prípad zásahu vyššej moci je Poskytovateľ zbavený zodpovednosti za plnenie záväzkov a poskytovanie náhrad za vzniknuté škody.

6.2. Pokiaľ Objednávateľ nesplní dohodnutý záväzok, za ktorý bola vopred stanovená príslušná zľava, Poskytovateľ mu dofakturuje rozdiel medzi dohodnutým a skutočným plnením.

6.3. Zo závažných redakčných dôvodov si Poskytovateľ vyhradzuje právo nedodržať objednanú a potvrdenú pozíciu inzerátu.

6.4. Neuverejnenie inzerátu podľa týchto obchodných podmienok sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany Poskytovateľa.

7. Cena a platobné podmienky

7.1. Konečná cena inzerátu sa stanoví podľa platného cenníka inzercie alebo dohodou v súlade s práve platným cenníkom.

7.2. Pod brutto sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky v zmysle práve platného cenníka inzercie v termíne uverejnenia inzercie.

7.3. Pod netto sumou sa rozumie základná cena zvýšená o všetky príplatky, znížená o všetky zľavy a agentúrnu províziu v zmysle práve platného cenníka inzercie v termíne uverejnenia inzercie.

7.4. Fakturuje sa do začatia reklamnej kampane, najneskôr však 3 dni pred jej spustením. Faktúra sa zasiela Objednávateľovi. Faktúra je splatná v termíne, ktorý je na nej uvedený, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7.5. Oddelenie príjmu inzercie je oprávnené vopred požadovať od Objednávateľa zálohu alebo úhradu reklamnej kampane (na ďalšie obdobie) vopred, ak nebolo dohodnuté inak.

7.6. Pokiaľ nebudú pohľadávky Poskytovateľa uhradené Objednávateľom v lehote splatnosti, bude Poskytovateľ postupovať v súlade s bodom 5.2 týchto podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo stanoviť špeciálne ceny pre reklamu v tematických a špeciálnych sekciách.

7.8. Splatnosť zahraničných faktúr je 21 kalendárnych dní (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

Prvá objednávka nového Objednávateľa bude vždy realizovaná platbou vopred (zálohová faktúra). Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH.

8. Stornovacie podmienky

8.1. Stornovacie podmienky sa riadia práve platným cenníkom inzercie. Inzerciu je možné stornovať len na základe písomnej žiadosti a po dohovore s Poskytovateľom.

8.2. Rozhodujúcim na posúdenie dátumu prevzatia storna je vo všetkých prípadoch deň a čas doručenia storna do sídla Poskytovateľa, ohraničený pracovným časom denne od 8.00 do 20.00 hod. Týka sa i storna zaslaného e-mailom. Na takto zaslané storno však treba telefonicky upozorniť.

9. Reklamácie

9.1. Reklamovať inzerciu je potrebné písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní po zverejnení inzerátu (t. j. najneskôr na 10. deň musí byť reklamácia doručená Poskytovateľovi) a Objednávateľ je povinný reklamáciu podať alebo doručiť písomne na adresu sídla Poskytovateľa kvalifikovaným spôsobom, t. j. presne označiť inzerát, termín uverejnenia, uviesť nedostatky plnenia a požadované plnenie podľa bodu 9.2. Na neskôr doručené reklamácie sa neprihliada.

9.2. Objednávateľ má v prípade sčasti alebo úplne nečitateľného, nesprávneho alebo neúplnej reklamnej kampane nárok na zľavu, respektíve náhradné uverejnenie. Zľava sa poskytne vždy v takom rozsahu, v akom bol obmedzený účel reklamnej kampane.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Reklamné články Poskytovateľ uverejňuje výhradne v súlade so znením zákona o reklame. Ceny sa riadia práve platným cenníkom reklamy.

10.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť cenníka reklamy. Od ustanovení hore uvedených podmienok sa možno odchýliť iba na základe písomnej dohody.

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre reklamnú činnosť nadobúdajú platnosť dňom 01.5.2022.

Zoznam pripravovaných článkov

V tejto chvíli redakcia nepripravuje žiadne nové články pre zverejnenie.
Andulka Logo
alebo

Ondrej H.

Ondrej H.

Majiteľ a správca portálu.
Jansa

JANSA

Zakladateľka portálu andulka.sk
Jaro O.

Jaro O.

Žurnalista.
Peter P.

Peter P.

Chovateľ anduliek.

Back to Top