1. Úvodné ustanovenia

1.1. Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.andulka.sk (ďalej len "web stránka").

1.2. Prevádzkovateľom web stránka je Ing.Ondrej Holdy holdysoftware, so sídlom Streďanská 2778, Topoľčany, IČO: 41777140 (ďalej len "prevádzkovateľ").

1.3 Požívaním web stránky (vstup na web stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/z web stránky) užívateľ bez výhrad súhlasí so znením týchto podmienok.

1.4 Prevádzkovateľ týmto poskytuje užívateľovi právo na používanie web stránky.


2. Autorské práva a duševné vlastníctvo

2.1 Obsah web stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti ich autorov a podlieha ochrane o autorských právach.

2.2 Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na web stránke je prevádzkovateľ.

2.3 TÁTO WEB STRÁNKA, AKO ANI ŽIADNA Z JEJ ČASTÍ NESMIE BYŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU PREVÁDZKOVATEĽA KOPÍROVANÁ, ANI INAK UŽÍVANÁ SPÔSOBOM, KTORÝ JE V ROZPORE S PODMIENKAMI A APLIKOVATEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

 

3. Povinnosti užívateľa

3.1 Každý užívateľ web stránky ma právo užívať web stránku spôsobom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

3.2 Používaním stránky užívateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) je osobou spôsobilou na právne úkony,
b) ak nie je osobou spôsobilou (alebo má menej než 16 rokov) prehlasuje, že požiadala svojho zákonného zástupcu o súhlas zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.

3.3 Užívateľovi je zakázané:
a) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva,
b) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať obchodné tajomstvo a osobné údaje iných osôb
c) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať chod tejto webovej stránky prostredníctvom počítačových vírusov, adware, malware, spyware, a iných aplikácií, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do vybavenia informačných technológií tretích tretích strán,
d) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje obsahujúce obchodné ponuky, alebo reklamu produktov - služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam),
e) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje obsahujúce sexuálnu, rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú, politickú, alebo diskrimináčnú kampaň.

3.4 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o tom, že určitá časť tejto web stránky bude prístupná užívateľovi len na základe registrácie. Na registráciu a následné používanie registráciou podmienenej časti web stránky neexistuje právny nárok. Pri procese registrácie je užívateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.

3.5 Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho osobných údajov používaných za účelom vstupu do časti web stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, respektíve užívanie časti web stránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne užívateľ.

3.6 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o:
a) odmietnutí registrácie určitého užívateľa,
b) zrušení prístupu registrovaného užívateľa k registráciou podmienenej časti web stránky.

4. Ochrana osobných údajov

4.1 V súvislosti s prevádzkovaním web stránky prevádzkovateľ zhromažďuje cookies, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať užívateľa web stránky.

4.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobilé jednoznačne identifikovať užívateľa (titul, meno, priezvisko, adresa, emailový, prípadne telefonický, a údaje nevyhnutné k vystaveniu daňového dokladu) web stránky iba na základe výslovného súhlasu užívateľa.

4.3 V prípade, že Prevádzkovateľ obdrží relevantnú informáciu o tom, že užívateľ nespĺňa požiadavky uvedené v ods. 3.2 Podmienok, osobné údaje takéhoto užívateľa prestane spracovávať a bude s nimi naložené v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi.

4.4 Prevádzkovateľ bez súhlasu užívateľa spracúva len tie osobné údaje, na ktorých spracovanie mu vzniká nárok, respektíve povinnosť z daňových zákonov.

4.5 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov najmä na nasledovné účely:
a) identifikácia užívateľa pre účely prístupu do časti web stránky podliehajúcej registrácii,
b) spracovanie, evidencia a vybavenie podnetov, žiadostí a daňových dokladov pre užívateľov,
c) spracovanie, evidencia a vybavenie objednávok užívateľov.

4.6 Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje užívateľov pre účely plnenia záväzkov vzniknutých medzi Prevádzkovateľom a užívateľom a zabezpečenia dôkazov v prípadnom súdnom, správnom, a inom obdobnom konaní.

4.7 V ZÁVISLOSTI OD NASTAVENIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU UŽÍVATEĽA MÔŽE DOCHÁDZAŤ K UKLADANIU URČITÝCH NEOSOBNÝCH ÚDAJOV (cookies) DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU UŽÍVATEĽA.

 

5. Zodpovednosť

5.1 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na web stránke, nie je možné zabezpečiť, že údaje na web stránke sú aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, a prípadnou nekvalitou informácií/dát uvedených na tejto web stránke. Informácie zverejnené na web stránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, investičnej, zdravotnej, technickej ani inej odbornej povahy a Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené nesprávnosťou, nevhodnosťou alebo neaktuálnosťou zverejnenej informácie.

5.2 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť na sťahovanie software a materiály, ktoré podľa jeho najlepšieho vedomia neobsahujú žiadne škodlivé mechanizmy, Prevádzkovateľ neručí za bezpečnosť obsahu nachádzajúceho sa na tejto web tránke pre účely stiahnutia a používania užívateľmi. Každý užívateľ je povinný software stiahnutý z tejto web stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, či neobsahuje škodlivé mechanizmy demonštratívne uvedené v ods. 3.3, písm. c).

5.3 Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené:
a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát užívateľa nachádzajúcich sa na web tránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči (médiu) užívateľa,
b) prípadnou nefunkčnosťou, alebo nedostupnosťou web tránky.

5.4 Výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže užívateľovi voči Prevádzkovateľovi vzniknúť je limitovaná výškou poplatkov zaplatených užívateľom Prevádzkovateľovi v období jedného (1) kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom škoda vznikla.

5.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah:
a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení užívateľov, ktoré ten – ktorý užívateľ zverejnil v časti web stránky určenej na diskusiu,
b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa web stránke.

5.6 Užívateľ zodpovedá škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním tejto web stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.

6.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Podmienok. Žiadny nárok užívateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

6.3 Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena Podmienok je účinná dňom ich zverejnenia.

Zoznam pripravovaných článkov

V tejto chvíli redakcia nepripravuje žiadne nové články pre zverejnenie.
Andulka Logo
alebo

Ondrej H.

Ondrej H.

Majiteľ a správca portálu.
Jansa

JANSA

Zakladateľka portálu andulka.sk
Jaro O.

Jaro O.

Žurnalista.
Peter P.

Peter P.

Chovateľ anduliek.

Back to Top